TERMS & PRIVACY AGREEMENTS

Purchasing terms (Dutch)

Deze ICT-inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Plotwise gevestigd en kantoorhoudende te Delft, Kamer van Koophandel NL52184935 (“Opdrachtgever”) en haar wederpartijen (“Leverancier”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Leverancier die afwijken van, of niet voorkomen in, deze inkoopvoorwaarden zijn voor Opdrachtgever alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Samenvatting

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ICT gerelateerde diensten die door Plotwise worden ingekocht.
 • Offertes zijn geldig totdat de leverancier deze expliciet intrekt.
 • Akkoord op offertes wordt altijd door middel van een digitale handtekening verleend.
 • Meerwerk dient door opdrachtgevers apart te worden geoffreerd.
 • Leverancier tracht tijdens kantoortijden binnen 2 uur te reageren.
 • Acceptatie vind plaats binnen een nader af te spreken redelijke termijn en volgens vooraf afgestemde acceptatie criteria eventueel gevolgd door een redelijk aantal revisie rondes.
 • Garanties op hardware worden verleend voor de periode van twee jaar.
 • Garanties op software (werking volgens documentatie, vrij van malware en geen inbreuk maakt op rechten van derden) worden verleend voor de periode van twee jaar.
 • Intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan opdrachtgever.
 • Leverancier ontvangt een licentie voor onderhoudswerkzaamheden.
 • Bronbestanden worden aan opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 • Leverancier mag open source software en licenties gebruiken bij al haar werkzaamheden.
 • Partijen zullen vertrouwelijke informatie over en weer vertrouwelijk behandelen.
 • Facturatie vindt elektronisch plaats met een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Partijen hanteren een opzegtermijn van een maand.

Offerte en aanvaarding

 • Leverancier stelt een offerte op waarin Leverancier aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Leverancier aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 • In het algemeen omvatten de Diensten ontwikkeling van of onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerk software op verzoek van Opdrachtgever, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 • De offerte van de Leverancier is geheel vrijblijvend en geldig tot deze wordt ingetrokken door Leverancier. Leverancier kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Leverancier daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Leverancier. Opdrachtgever plaatst op nader te melden wijze een elektronische handtekening voor akkoord.
 • De offerte kan niet eerder als aanvaard worden beschouwd, dan het tijdstip waarop de Opdrachtgever op ondubbelzinnige wijze akkoord geeft op de offerte. De wijze van aanvaarding kan als ondubbelzinnig worden beschouwd indien deze gedaan is op de wijze als genoemd in het vorige artikel.
 • Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
 • Leverancier zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Levering van de Diensten

 • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Leverancier uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal zich inspannen om al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder zal Opdrachtgever zich er voor inspannen dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
 • Opdrachtgever zal Leverancier toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 • Leverancier garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
 • Indien Leverancier tijdelijk niet in staat is om de Diensten uit te voeren, zal hij Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Daarnaast zal Leverancier zich inspannen om, op verzoek van Opdrachtgever, vervangend personeel in te zetten voor de uitvoering van de Diensten.
 • Leverancier is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • Tenzij anders overeengekomen is Leverancier geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Leverancier deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Leverancier zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen 2 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Bepalingen over onderhoud

 • Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
 • Leverancier zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, fout herstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 • Als onderdeel van het onderhoud zal Leverancier zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Leverancier is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Leverancier hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 • Leverancier zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. Leverancier is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 • Indien naar het oordeel van Dienstverlener een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Leverancier dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Leverancier deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Leverancier.
 • Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Leverancier geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Leverancier heeft gemeld en Leverancier deze schriftelijk heeft goedgekeurd.

Bepalingen over remote support

 • Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 • Leverancier zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 • Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Leverancier in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

Installatie en configuratie

 • Leverancier zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.
 • De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Leverancier zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Leverancier voldoet, is Leverancier gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 • Opdrachtgever zal op verzoek van Leverancier medewerkers en hulppersonen van Leverancier alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 • Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Leverancier.

Ontwikkeling van werken

 • Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Leverancier, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 • Het is Leverancier toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Leverancier open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Leverancier maakt of aanpast in het kader van een Dienst.
 • Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Leverancier Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 • Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
 • Leverancier garandeert dat de geleverde software werkt in overeenstemming met de bijbehorende documentatie. Deze garantie wordt door Leverancier gegeven voor minimaal twee jaar.
 • Leverancier garandeert dat de geleverde software vrij is van malware (zoals, maar niet beperkt tot, virussen en achterdeurtjes). Deze garantie wordt door Leverancier gegeven voor minimaal twee jaar.
 • Leverancier garandeert dat de geleverde software geen inbreuk maakt op rechten van derden. Deze garantie wordt door Leverancier gegeven voor minimaal twee jaar.

Oplevering en aanvaarding

 • Leverancier zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 • Opdrachtgever heeft vervolgens een redelijke termijn na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren volgens de vooraf afgestemde acceptatie criteria (bijvoorbeeld in het geval van software ontwikkeling gebaseerd op de COBIT methode van control-objectives). Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 • Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 • Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Leverancier zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Leverancier doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom een redelijke termijn om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 • Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Opdrachtgever een redelijk aantal revisie rondes volgen.
 • Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de kosten, met als maximum het daadwerkelijk door Leverancier gemaakte uren, vergoeden. Opdrachtgever wordt daarmee gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 • Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Leverancier het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken komen toe aan Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever verstrekt een beperkte licentie aan Leverancier, ten behoeve van het onderhoud aan de Werken of andere resultaten van Diensten. Opdrachtgever behoudt het recht om deze licentie te allen tijde in te trekken.
 • Leverancier zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS, Objective C, Java of Python-code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.

Prijzen en betaling

 • Leverancier zal de prijzen voor het leveren van de Diensten opnemen in een offerte.
 • Leverancier is niet gerechtigd om voor werkzaamheden buiten kantoortijden een hoger tarief te rekenen aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
 • De verhoging van de kosten van de door Leverancier ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst, mogen op geen enkele wijze worden doorberekend aan Opdrachtgever en zijn voor eigen risico van de Leverancier.
 • Leverancier zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
 • De betalingstermijn van facturen is ten minste dertig dagen na de datum van de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode pas in verzuim nadat Leverancier de Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld.
 • Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de Leverancier niet gerechtigd om de levering van de Diensten op te schorten.
 • Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, zal hij dit binnen de betalingstermijn aan Leverancier melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Leverancier de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Leverancier blijkt dat de betwisting onterecht was, zal Opdrachtgever het betwiste binnen eenzelfde betalingstermijn alsnog voldoen.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Leverancier zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • Leverancier mag de kennis die zij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 • De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid

 • Leverancier is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 • Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 • In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal Leverancier onbeperkt aansprakelijk zijn voor de ontstane schade.
 • Indien Leverancier niet tijdig zijn verplichtingen nakomt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat hierdoor van rechtswege.
 • Leverancier is verplicht zich te verzekeren tegen mogelijke risico's aan zijn kant.
 • Leverancier is indien van toepassing verplicht om voor aanvang van de levering van de Diensten een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) te overleggen aan Opdrachtgever.
 • Zonder het overleggen van de VAR-verklaring door Leverancier, is Opdrachtgever gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat Leverancier voldoet aan de verplichting tot overlegging van een VAR-verklaring.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn als nodig voor levering van de Diensten.
 • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. De Opdrachtgever is bij opzegging niet gehouden tot de betaling van een afkoopsom in welke vorm dan ook.
 • Leverancier kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 • Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier verplicht om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Leverancier kan door Opdrachtgever worden verplicht om Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Wijzigingen in overeenkomst

 • Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 • Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Opdrachtgever echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Leverancier. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 • Indien Leverancier binnen deze periode bezwaar maakt, zal Opdrachtgever overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Opdrachtgever zal van deze beslissing mededeling doen aan Leverancier. Indien Opdrachtgever bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Leverancier het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 • Opdrachtgever mag op elk moment wijzigingen in deze voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Leverancier geen bezwaar maken.
 • Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Slotbepalingen

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Opdrachtgever gevestigd is.
 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • De door Opdrachtgever ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.
 • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Opdrachtgever steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.